Conservation-guidelines

แนวทางการอนุรักษ์ ดนตรีพื้นบ้าน ให้สืบทอดต่อกันไป

‘เครื่องดนตรีไทย’ จัดเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของคนไทย ได้สร้างสมเอาไว้ จนกลายเป็นเครื่องหมาย เป็นเอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของชนชาติไทย เฉกเช่นเดียวกับ ภาษา, ศิลปะ, อาหาร รวมทั้งวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นเราถือเป็นลูกหลาน ก็สมควรที่จะเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมช่วยกันส่งเสริมรักษาดนตรีไทยไว้ให้ดำรงอยู่สืบไป

แนวทางในการอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับแนวทางการรักษาดนตรีไทย จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนไทยทุกคน โดยมีวิธีการ ได้แก่…

  • ศึกษา, ค้นคว้า รวมทั้งวิจัยดนตรีไทยอย่างเจาะลึก เก็บไว้เป็นระเบียบ สามารถนำมาอ่านได้ แบบที่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้ว และยังไม่ได้มีการศึกษา เพื่อทำให้ทราบถึงความหมาย รวมทั้งความสำคัญของดนตรีไทย อันเป็นมรดกของไทยอย่างแท้จริง โดยองค์ความรู้ดังกล่าวจัดเป็นรากฐานที่สำคัญของการมองเห็นคุณค่า ก่อให้เกิดการยอมรับ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
  • ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่า ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ทางดนตรี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนในการยอมรับให้มากขึ้น ด้วยความเหมาะสม
  • รณรงค์ให้ประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนประสานงานรื่นเริง รวมทั้งทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีไทย
  • ส่งเสริม – แลกเปลี่ยนดนตรีภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  • เสริมสร้างทัศนคติ, องค์ความรู้, ความเข้าใจว่า ประชาชนทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง, ฟื้นฟู ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยอันเป็นสมบัติของชาติ
  • ปลูกฝังความคิดอันดีงามต่อดนตรีไทย ให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยังอยู่ในวันเยาว์ ตั้งแต่เด็กเล็ก ไปยันเยาวชนให้พวกเขา มองเห็นว่าดนตรีไทย ไม่ได้เป็นเพียงดนตรีที่ล้าสมัยเท่านั้น หากแต่เป็นดนตรีที่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ อันเนื่องจากเป็นสมบัติของประเทศไทยที่มีมาแต่ช้านาน
  • ช่วยกันสร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนา พร้อมผสมผสานดนตรีไทยแบบดั้งเดิม ให้เข้ากับเพลงสมัยใหม่ เช่น นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากล เป็นต้น
  • เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของดนตรีไทยในสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ, โทรทัศน์ Internet เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสหรือทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น

สรุปแล้ว แนวทางการอนุรักษ์ พร้อมพัฒนามรดกวัฒนธรรมทางดนตรีไทย, ดนตรีพื้นบ้าน ให้เกิดความบรรลุผลได้อย่างดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลังของทุกคนผู้เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ของชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติไทย เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจ ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ก็เท่ากับเป็นการรักษาให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งตามไปด้วย

One thought on “แนวทางการอนุรักษ์ ดนตรีพื้นบ้าน ให้สืบทอดต่อกันไป

  1. เป็นเรื่องที่ดีเหลือเกิน สำหรับการอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้คงอยู่คู่กับลูกหลายตลอดไป ขอสนับสนุน ให้วัยรุ่น เด็กรุ่นใหม่ สืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน บาคาร่า เพื่อพัฒนาไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ คู่กับศิลปะเพลง ดนตรี ให้อยู่คู่กับคนไทย ไปตลอดกาล สามารถนำมาสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับ

Comments are closed.